Adatkezelési tájékoztató

I.Tartalomjegyzék

I.       Tartalomjegyzék
II.      A Tájékoztató célja
III.     Az adatkezelő megnevezése
IV.     Értelmező rendelkezések
V.     Adatkezelési jogalapok
VI.         Az adatkezelés elvei
VII.        A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás
VII.1.          Céginformációs adatok
VII.2.          IP-cím és eseménynapló
VII.3.          Sütik (cookie-k)
VII.4.          Elektronikus levelek
VII.5.          Panaszügyintézés
VIII.       Tájékoztatás az érintetti jogokról
VIII.1.         Hozzáféréshez való jog
VIII.2.         Helyesbítéshez való jog
VIII.3.         Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
VIII.4.         Korlátozáshoz való jog
VIII.5.         Adathordozhatósághoz való jog
VIII.6.         Tiltakozáshoz való jog
VIII.7.         Hozzájárulás visszavonásához való jog
VIII.8.         Panasz benyújtásának joga
IX.         Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók listája

II. A Tájékoztató célja

 1. A BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) útján ad részletes tájékoztatást a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.
 2. A Tájékoztató az átláthatóság elvét szem előtt tartva közérthetően és világosan fogalmazza meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat.
 3. Az Adatkezelő személyes adatokkal kapcsolatos tevékenysége elsődlegesen az alábbi kiemelt jogszabályokon alapul:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban: GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.).

III. Az adatkezelő megnevezése

 1. Az Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

név:                             BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit Zrt.
székhely:                      1093 Budapest, Fővám tér 8.
nyilvántartó:                  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám:          Cg. 01-10-046309
adószám:                     14662874-2-43
e-mail:                          info@nemzeticegtar.hu
honlap:                         www.nemzeticegtar.hu

 1. Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján az nem kötelező.

IV. Értelmező rendelkezések

 1. A Tájékoztatóban – összhangban a vonatkozó jogszabályokkal – az alábbi fogalmak a következő értelemben használatosak:
 • érintett: személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 • különleges adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, így különösen az Adatkezelő, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, az adatfeldolgozó igénybevételéhez az érintett hozzájárulására nincs szükség, azonban az adatfeldolgozó személyéről az érintettet tájékoztatni kell;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
 1. A Tájékoztatóban használt, az 6. pontban külön meg nem határozott fogalmakon a 3. pontban megjelölt jogszabályok szerinti fogalmakat kell érteni.

V. Adatkezelési jogalapok

 1. Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait azért kezeli, mert az adatkezeléshez megfelelő jogalappal rendelkezik, amelyek az alábbiak lehetnek:
 • szerződés teljesítése: a személyes adat kezelése a szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére a szerződéses kapcsolat létrehozásának érdekében szükséges (pl.: ügyfél neve és e-mail címe szükséges a próbajelszó kiküldéséhez);
 • jogi kötelezettség teljesítése: a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl.: munkavállaló adóazonosító jele);
 • jogos érdek: az Adatkezelő vagy harmadik fél (aki nem az érintett) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az adatkezelés, abban az esetben, ha ezen érdekkel szemben az érintett személyes adatai védelméhez fűződő jogai nem élveznek elsőbbséget (pl.: a nyilvános cégjegyzéki adatnak minősülő ügyvezető nevének, lakóhelyének, adószámának kezelése);
 • az érintett hozzájárulása: amennyiben a fenti jogcímeken történő adatkezelés egyike sem áll fenn, úgy az Adatkezelő az adatkezelési cél ismeretében az érintett által adott kifejezett hozzájárulás alapján kezelhet személyes adatot (pl.: ügyfél neve és e-mail címe szükséges a hírlevélre történő feliratkozáshoz).
 1. Az Adatkezelő a 8. pontban megjelölt jogalapokon kívüli jogalapokon nem kezel személyes adatot.

VI. Az adatkezelés elvei

 1. Mivel a természetes személyeknek a személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog, a természetes személyek személyes adatai következetes és magas szintű védelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő maradéktalanul tiszteletben tartja a jogszabályi előírásokat és a tevékenységét különösen alábbi alapelvek figyelembevételével – átlátható és szabályozott keretek között – végzi.
 2. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi.
 3. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, azokat nem kezeli ezen célokkal össze nem egyeztethető módon.
 4. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és az adatkezelés csak a szükséges mértékre korlátozódik.
 5. Az Adatkezelő mindent elkövet annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
 6. Az Adatkezelő a személyes adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak jogszabályban biztosított esetben kerül sor.
 7. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

VII. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatás

VII.1. Céginformációs adatok
A jelen fejezet tartalmazza a személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a céginformációs szolgáltatásai keretében kezel és tesz hozzáférhetővé az ügyfelei számára.

VII.1.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 1. Az Adatkezelő a céginformációs szolgáltatásai keretében kizárólag olyan személyes adatokat tesz hozzáférhetővé, amelyek nyilvánosan elérhetőek, és az Adatkezelő szolgáltatásaitól függetlenül is teljeskörűen megismerhetőek (túlnyomó részben közhiteles nyilvántartásokból), ezáltal is biztosítva, hogy a szolgáltatások ne okozhassanak érdeksérelmet az érintettek számára.
 2. Az Adatkezelő a céginformációs szolgáltatásai keretében az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • cégek esetében cégjegyzésre jogosult vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében cégjegyzésre jogosult anyja születéskori vezetékneve és keresztneve;
 • cégek esetében cégjegyzésre jogosult lakcíme.

VII.1.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 1. A céginformációs adatok vonatkozásában az adatkezelés célja: az Adatkezelő részéről céginformációs szolgáltatás nyújtása az ügyfelei részére; jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke.
 2. A jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 3. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 4. A céginformációs adatokra vonatkozó érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy az adatkezelés tárgyát minden esetben nyilvános adatok képezik, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásától függetlenül, azon kívüli forrásokból is megismerhetőek.

VII.1.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 1. Valamennyi adat nyilvánosan hozzáférhető forrásból származik.
 2. A személyes adatok eredeti forrása a Cégközlöny, illetve a cégnyilvántartás részét képező cégiratok.
 3. Az adatok közvetlen forrása az Adatkezelő által igénybevett céginformációs szolgáltató (OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság; székhely: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 1. torony. 4. em.; cégjegyzékszám: 01-09-367756; adószám: 12012187-2-41).

VII.1.4. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 1. Az adatok tárolására a céginformációs adatok tekintetében minden esetben addig kerül sor, amíg az adatkezelés céljai fennállnak, amíg az adatkezelést jogszabály meg nem tiltja, illetve – tekintettel arra, hogy az adatok kezelésére az Adatkezelő jogos érdeke alapján kerül sor – az érintett eredményes tiltakozásáig.

VII.1.5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

VII.1.6. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 1. A céginformációs adatok címzettjei az Adatkezelő céginformációs szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók.

VII.1.7. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.

VII.1.8. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő kérésére adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelhetik a személyes adataikat.

 1. A céginformációs adatok vonatkozásában az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

VII.1.9. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 • minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.

VII.2. IP-cím és eseménynapló
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a szolgáltatásait igénybe vevő személy online tevékenysége következtében kezel.

VII.2.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 1. Az Adatkezelő a szolgáltatásai igénybevétele során rögzíti:
 • az igénybevételhez használt elektronikus eszközhöz tartozó publikus IP-címet,
 • az érintett által az Adatkezelő szolgáltatásainak használata keretében végzett tevékenységeket, illetve az abból történt lekéréseket (a továbbiakban: Eseménynapló).

VII.2.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 1. Az adatkezelés célja az IP-címek tekintetében az adatbiztonság növelése, az Adatkezelő és az ügyfelei közötti szerződés teljesítése és a statisztikai adatelemzés. Az adatkezelés célja az Eseménynapló tekintetében az adatbiztonság növelése és a statisztikai adatelemzés.
 2. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, továbbá ezen felül az IP-címek tekintetében az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés teljesítése.
 3. Az IP-címek és az Eseménynapló tekintetében a jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 4. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 5. Az érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy a szerződéses jogviszonyban álló Adatkezelő és ügyfele közös érdeke az Adatkezelőt terhelő szerződéses kötelezettségek teljesítése és annak bizonyíthatósága, a szolgáltatás kiegyensúlyozottsága valamint az adatbiztonság növelése. Az Adatkezelő szolgáltatásainak jellegéből fakadóan az érintettel kapcsolatban személyes adatokra csak közvetett módon lehet következtetni, ezért az Adatkezelő IP-címek és az Eseménynapló kezeléséhez fűződő érdeke megelőzi az érintettek érdekeit, jogait. Az érdekmérlegeléskor az Adatkezelő releváns körülményként kezelte azt a tényt is, hogy a kezelt adatokat nem hozza nyilvánosságra, és az adatfeldolgozón kívül nem teszi hozzáférhetővé más személyek részére.

VII.2.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 1. Valamennyi adat forrása az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személy.

VII.2.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 1. A kezelt adatok megadása az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele érdekében kötelező, azok hiányában nem érhető el a szolgáltatás.

VII.2.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 1. Az adatok tárolásának időtartama terheléselosztó és webkiszolgáló naplóbejegyzés (log) esetében 3 hónap, egyebekben az adat keletkezésétől számított 5 év, jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig.

VII.2.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

VII.2.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 1. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel.

VII.2.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.

VII.2.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 1. Az Adatkezelő a technikai kiszolgálás és a szolgáltatásnyújtás céljából adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek elérhetősége itt található.

VII.2.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 • minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.

VII.3. Sütik (cookie-k)
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő sütik keretében kezel.

VII.3.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 1. A jelen pontban felsorolt adatok csak akkor minősülnek személyes adatnak, ha azok egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók az adott természetes személy azonosítására.
adat megnevezéseadat leírása, magyarázataadatkezelés céljatiltás következményeadatkezelés időtartama
pageviewCountMegtekintett oldalak számának tárolása.Statisztikai adatgyűjtés.Nincs következménye.A süti keletkezésétől számított 1 óra, vagy a kijelentkezéskor törlődik.
www_cceginfoPHP session kódolt tartalom, session azonosító, IP cím, böngésző adatok, utolsó oldalmegnyitás, felhasználó azonosító, oldal nyelve, session életbentartás újraindítva, esetleges oldal átirányítás forrása, oldal átirányítás célja.A felhasználó azonosítása.A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el.A süti keletkezésétől számított 1 óra, vagy a kijelentkezéskor törlődik.
PHPSESSIDPHP session azonosító, kódolt karakterhalmaz, ami alapján a felhasználót megtalálja az oldal.A felhasználó azonosítása.A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető elA süti keletkezésétől számított 1 óra, vagy a kijelentkezéskor törlődik.
SERVERIDSzerver azonosító, amely a teljesítmény elosztáshoz szükséges.A szerver teljesítményének elosztása.A funkció, illetve a szolgáltatás nem érhető el.A süti keletkezésétől számított 1 óra, vagy a kijelentkezéskor törlődik.
* __utmaLátogatók és munkamenetek tárolása.Statisztikai adatgyűjtés.Nincs következménye.A süti keletkezésétől számított 2 év.
* __utmbÚj látogatók észlelése.Statisztikai adatgyűjtés.Nincs következménye.A süti keletkezésétől számított 30 perc.
* __utmcLátogatók észlelése.Statisztikai adatgyűjtés.Nincs következménye.A süti keletkezésétől a böngésző bezárásáig.
* __utmtadatküldés késleltetése a google szervernekStatisztikai adatgyűjtés.Nincs következménye.A süti keletkezésétől számított 10 perc.
* __utmzforrások a kampány tárolásához, ami megmondja, hogyan érte el a felhasználó a weboldaltStatisztikai adatgyűjtés.Nincs következménye.A süti keletkezésétől számított 6 hónap
* _goa3Adverticum AdServer kód felhasználó követéséhez, banner megtekintési és kattintási statisztikaBanner megtekintési és kattintási statisztikaNincs következménye.A süti keletkezésétől számított 10 év.
* _goa3sessionAdverticum AdServer kód generált azonosító, banner megtekintési és kattintási statisztikaBanner megtekintési és kattintási statisztikaNincs következménye.A süti keletkezésétől számított 48 óra.

VII.3.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyek és az azokon keresztül biztosított szolgáltatásai működésének biztosítása, az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyek látogatóinak és az általuk – az Adatkezelő által üzemeltetett webhelyek eléréséhez – használt eszközöknek az azonosítása, az Adatkezelő által használt szerver teljesítményének optimális elosztása és az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások felhasználóbarát biztosítása. Az adatkezelés egyes sütikre vonatkoztatott konkrét célját a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázat tartalmazza.
 2. Az adatkezelés jogalapja a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázatban *-gal jelölt esetekben az érintett hozzájárulása, egyéb esetekben pedig az Adatkezelő jogos érdeke.

VII.3.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 1. A kezelt adatok forrása az érintett (szolgáltatást felhasználó személy).

VII.3.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 1. Tekintettel arra, hogy az érintett az általa használt böngészőben szabadon beállíthatja, hogy mely sütik használatát engedélyezi, az adatszolgáltatás önkéntes, elmaradásának egyes sütikre vonatkoztatott következményeit a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázat „tiltás következménye” megnevezésű oszlopa tartalmazza.

VII.3.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 1. Az adatok kezelésének egyes sütikre vonatkoztatott időtartamát a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázat tartalmazza.

VII.3.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

VII.3.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 1. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel.

VII.3.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.

VII.3.9 Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 1. Az Adatkezelő a „Kezelt adatok köre” című pontban található táblázatban *-gal jelölt sütik tekintetében statisztikai adatgyűjtés céljából adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek elérhetősége itt található.

VII.3.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 • minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.

VII.4. Elektronikus levelek
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő az elektronikus levelekkel összefüggésben kezel.

VII.4.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 1. Az Adatkezelő az elektronikus levelek vonatkozásában az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • az Adatkezelő által biztosított levelezőrendszer kimenő e-mail-jei (feladó, címzett, másolat, IP cím, tárgy, levéltörzs, melléklet)
 • az Adatkezelő által biztosított levelezőrendszer bejövő e-mail-jei (feladó, címzett, másolat, IP cím, tárgy, levéltörzs, melléklet)

VII.4.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 1. Az Adatkezelő valamennyi adatot a szerződés teljesítése érdekében, valamint adatbiztonsági célból kezel.
 2. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az adatbiztonság céljából történő adatkezelés tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
 3. Az adatok tekintetében a jogos érdek tényleges fennállásának a vizsgálata körében az Adatkezelő érdekmérlegelést folytatott le azért, hogy valóban csak jogszerű adatkezelésre kerülhessen sor. Az érdekmérlegelés során az Adatkezelő megvizsgálta többek között az adatkezelés célját, az adatkezeléshez fűződő érdekét és ezek jogszerűségét, az adatkezelés szükségességét, illetve az adatkezelés érintettekre gyakorolt lehetséges (pozitív és negatív) hatásait.
 4. Az érdekmérlegelés eredményeként megállapításra került, hogy az Adatkezelő adatkezeléshez fűződő érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyre tekintettel az érdekmérlegelés eredménye minden vonatkozásban megteremti az adatkezelés érdekmérlegelésen alapuló jogalapját.
 5. Az érdekmérlegelés során kiemelt súllyal került értékelésre az a körülmény, hogy a rosszindulatú támadást intéző személy tekintetében az adatkezelés hátrányos, ugyanakkor az Adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell alkalmaznia a saját működésének érdekében.

VII.4.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 1. Az adatok forrása az adott e-mail feladója.

VII.4.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 1. Az adatszolgáltatás mint kapcsolatfelvétel önkéntes, azonban az Adatkezelő részéről az e-mailek vonatkozásában valamennyi – a fent rögzített adatok közül – rendelkezésre álló adat automatikus folyamatok során rögzítésre kerül: ebben az értelemben az adatszolgáltatás kötelező, mert az minden esetben automatikus következménye az e-mail küldésnek, így nem történhet e-mail küldés oly módon, hogy ne kerüljön sor az adatok kezelésére.  

VII.4.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 1. Az Adatkezelő az adatokat az e-mail beérkezésétől/elküldésétől számított 5 évig, illetve jogos érdek esetén az eredményes tiltakozásig tárolja.

VII.4.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

VII.4.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 1. A személyes adatok címzettek részére történő közlésére nem kerül sor.

VII.4.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.

VII.4.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 1. Az Adatkezelő a szolgáltatásnyújtás, ügyfélszolgálat és a technikai kiszolgálás körében adatfeldolgozót vesz igénybe, amelynek elérhetősége itt található.

VII.4.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 • minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén: tiltakozáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.

VII.5. Panaszügyintézés
A jelen fejezet tartalmazza mindazon személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkat, amelyeket az Adatkezelő a hozzá érkezett panaszokkal kapcsolatban kezel.

VII.5.1. A kezelt adatok köre
A jelen pont tartalmazza a személyes adatok felsorolását, annak érdekében, hogy pontosan megismerhető legyen, hogy mely személyes adatok kezelésére kerül sor.

 1. Az Adatkezelő a panaszügyintézés keretében az alábbi személyes adatokat kezeli:
 • panaszos vezetékneve és keresztneve;
 • panaszos telefonszáma;
 • panaszos címe, e-mail címe.

VII.5.2. Az adatkezelés célja, jogalapja
A jelen pont tartalmazza azt a célt, amelynek az elérése érdekében az adatkezelés történik, valamint azon körülményt, illetve hivatkozást, hogy mi alapján történik az adatkezelés (jogalap).

 1. A panaszügyintézés keretében kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés célja: a panaszok kezelése, tájékoztatás nyújtása; jogalapja: az érintett hozzájárulása.

VII.5.3. Az adatok forrása
A jelen pont tartalmazza azon források megjelölését, amelyekből a kezelt adatok származnak.

 1. Valamennyi adat forrása az érintett (panaszos).

VII.5.4. Az adatszolgáltatás önkéntessége, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei
A jelen pont tartalmazza az adatszolgáltatás önkéntességével kapcsolatos tájékoztatást, és az adatszolgáltatás elmaradásának következményeit.

 1. Az adatok megadása önkéntes, minden esetben az érintett döntésétől függ, azonban az adatok megadása nélkül a panaszügyintézésre, a megfelelő tájékoztatás megadására adott esetben nincs lehetőség.

VII.5.5. Az adatok tárolásának időtartama
A jelen pont tartalmazza az adatok tárolása időtartamának a meghatározását. Az itt írt szabályok biztosítják azt, hogy az adatok tárolására kizárólag azon időpontig kerülhessen sor, amíg az jogszerűnek minősül.

 1. Az Adatkezelő a személyes adatokat a panasz elintézéséig, a megfelelő tájékoztatás megadásáig, illetve az ügy lezárásáig tárolja.

VII.5.6. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
A jelen pont tartalmazza az automatizált döntéshozatalra, illetve a profilalkotásra vonatkozó tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra nem kerül sor.

VII.5.7. Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái
A jelen pont tartalmazza azon személyek megjelölését, amely személyekkel az Adatkezelő az adatokat közli. Az Adatkezelő minden esetben pontosan meghatározza és szabályozza azt, hogy mely személyek számára teszi hozzáférhetővé az adatokat, ezzel is védve az érintettek jogait.

 1. Az adatokat az Adatkezelő nem közli más személyekkel mint címzettekkel.

VII.5.8. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás
A jelen pont a harmadik országba vagy nemzetközi szervezetekhez történő adattovábbításról ad tájékoztatást.

 1. Az adatkezelés során harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbításra nem kerül sor.

VII.5.9. Adatfeldolgozó igénybevétele
A jelen pont tartalmazza az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző személyek megjelölését, annak érdekében, hogy az érintettek valamennyi olyan személyről tudomást szerezzenek, amely személyek kezelik a személyes adataikat.

 1. Az Adatkezelő a panaszügyek intézése (technikai kiszolgálás, szolgáltatásnyújtás) érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek listája itt található.

VII.5.10. Érintettet megillető jogok
A jelen pont tartalmazza mindazon jogok megjelölését, amelyek az érintetteket az adatkezelés vonatkozásában megilletik.

 1. A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:
 • minden adatkezelés tekintetében: hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz, panasz benyújtásához való jogot;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén: visszavonáshoz való jogot.
 1. Az érintettet megillető jogokról részletes tájékoztatást a VIII. fejezet tartalmaz.

VIII.Tájékoztatás az érintetti jogokról

VIII.1. Hozzáféréshez való jog

 1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és információt az adatkezelés céljáról, időtartamáról, a személyes adatok kategóriáiról és az adatok forrásáról, a címzettekről, illetve, hogy történik-e automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is), valamint, hogy történik-e adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

VIII.2. Helyesbítéshez való jog

 1. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.
 2. Az Adatkezelő a helyesbítésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

VIII.3.Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

 1. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi esetekben:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
 1. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a 89. pontban leírtak alapján törölni köteles, minden észszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az ezen adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 2. A személyes adatok törlése megtagadható, ha az adatkezelés
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges,
 • jogszabályi felhatalmazás alapján történik,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges.
 1. Az Adatkezelő a törlésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

VIII.4.Korlátozáshoz való jog

 1. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 1. Ha az adatkezelést korlátozzák, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével egyéb módon csak akkor lehet kezelni, ha
 • az érintett hozzájárul, vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, vagy
 • más személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy
 • közérdekéből szükséges.
 1. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
 2. Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

VIII.5.Adathordozhatósághoz való jog

 1. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő az érintett által hozzájárulás alapján vagy szerződés teljesítése érdekében rendelkezésre bocsátott személyes adatokat automatizált módon nem kezeli, az érintettet az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg.

VIII.6.Tiltakozáshoz való jog

 1. Az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 2. Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek.

VIII.7.Hozzájárulás visszavonásához való jog

 1. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
 2. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VIII.8.Panasz benyújtásának joga

 1. Az Adatkezelő számára az adatkezeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek a 4. pontban megjelölt székhely címre, illetve e-mail címre küldhetőek.
 2. Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, úgy az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál, amely Magyarországon az alábbi szervezet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely:         1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím:         1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon:            +36 (1) 391-1400
Telefax:            +36 (1) 391-1410
Honlap:            http://naih.hu
E-mail:             ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Amennyiben az érintett úgy gondolja, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, bírósági jogorvoslattal is élhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Fővárosi Törvényszék) kell megindítani, azonban az érintett a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.

IX. Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók listája

Adatfeldolgozó neveAdatfeldolgozó elérhetőségeTevékenység
Clarus-Tax-95’ Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság1035 Budapest, Kerék utca 80.számviteli feladatok ellátása
Google IncA600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAstatisztikai adatgyűjtés
Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.statisztikai adatgyűjtés
OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság1138 Budapest Dunavirág utca 2-6. Gateway Office Park, 1. torony. 4. em.ügyfélszolgálat, technikai kiszolgálás, panaszügyek, adminisztrációs feladatok ellátása, szolgáltatásnyújtásTájékoztatjuk, hogy a Weboldalon az „Infinety Invest Korlátolt Felelősségű Társaság” (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.) („Infinety Invest”) a külső hirdetésekhez kapcsolódóan közvetlen üzletszerzési célból cookie-kat helyez el az Ön számítógépén és/vagy mobil eszközén, amelyeket az Infinety Invest harmadik személyek részére –adatértékesítés vagy egyéb módon történő felhasználás céljából – továbbíthat. Ezen harmadik személyek az Infinety Investtel szerződéses kapcsolatban álló hirdetők, ügynökök, illetve egyéb üzleti partnerek. Tájékoztatjuk, hogy ezen cookie-k kezelése tekintetében adatkezelőnek az Infinety Invest minősül.

 

Az Infinety Invest által elhelyezett cookie-król bővebb információkért kérjük, hogy látogasson el a www.infinety.hu weboldalra. Az Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: [Infinety Invest Adatvédelmi Szabályzat link].

Kormányzati igazgatási szünet

2022. december 22. és 2023. január 6-a között a 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően (kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról) adatforrásaink egy részénél kormányzati igazgatási szünet lesz, ezért az állami adatszolgáltatások akadozhatnak. Ez hatással lehet a szolgáltatásainkban az adatok frissítésére.