Felhasználási feltételek

A www.nemzeticegtar.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) látogatására, valamint a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételére és publikációk felhasználására vonatkozó feltételeket a jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) tartalmazzák.

I. Értelmező rendelkezések

 1. Szolgáltató: BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit Zrt.
  székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
  telephely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Gateway Office Park, 1. torony, 4. emelet       
  adószám: 14662874-2-43    
  cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 01 10 046309      
  számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt.      
  pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10447412-49020015
  elektronikus levél: info@nemzeticegtar.hu
 2. Felhasználó: az a jogalany, amely látogatja a Honlapot, illetve igénybe veszi a Szolgáltatást.
 3. Szolgáltatás: a Szolgáltató által a Felhasználó számára a Nemzeti Cégtár elektronikus üzleti és céginformációs szolgáltatás igénybevétele lehetőségének a biztosítása.

II. A Szolgáltatás igénybevétele

 1. A Szolgáltató a Szolgáltatást interneten történő elérhetőség útján biztosítja, oly módon, hogy a hozzáférés helyét és idejét a Felhasználó egyénileg választja meg.
 2. A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges infrastruktúra (pl.: számítógép, internet, stb.) biztosítása a Felhasználó feladata, amelynek költségei a Felhasználót terhelik.
 3. A Szolgáltatás felhasználói azonosítás nélkül igénybe vehető.
 4. A Szolgáltató a Szolgáltatás tekintetében a rendelkezésre állást, a Szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítja a Felhasználó részére.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bárminemű módosítására.
 6. A Felhasználó köteles betartani a Felhasználási Feltételeket, valamint a Szolgáltatás igénybevételére, használatára vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit.
 7. A Szolgáltató a hozzáférést karbantartás, hibaelhárítás miatt korlátozhatja.

III. Felhasználási feltételek

 1. A Szolgáltatás alapját képező adatbázis, illetve program, az ezekhez kapcsolódó írásos dokumentumoknak és ezek összes másolatának valamennyi joga a Szolgáltatót illeti meg.
 2. A Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás alapját képező adatbázis és program nem kizárólagos felhasználási jogát biztosítja a Felhasználó részére, ezért a Szolgáltatást, illetve az abból nyert adatokat, információkat (beleértve ebbe az adatbázis egészét és annak jelentéktelen részét is) kizárólag a Felhasználó használhatja, saját jogszerű tevékenysége végzésére, a szükséges és indokolt mértékben, amely keretében az adatbázis tartalmához való jogszerű hozzáféréshez és annak rendeltetésszerű felhasználásához szükséges cselekményeket (kimásolás, újrahasznosítás) elvégezheti, azonban ezen tevékenység keretein túlmenően
  • azt / azokat tilos terjeszteni (beleértve: bérbeadás; tulajdonjog átruházás; haszonkölcsönbe adás; a tulajdonjog átruházásával történő forgalomba hozatal; haszonélvezetbe, használatba, haszonbérbe adás);
  • tilos az adatbázis egészét vagy annak jelentős részét kimásolni, újrahasznosítani; továbbá tilos az adatbázis akár jelentéktelen részét ismételten és rendszeresen kimásolni, illetve újrahasznosítani, ha az sérelmes az adatbázis rendes felhasználására, vagy indokolatlanul károsítja a Szolgáltató jogos érdekeit;
  • tilos a Szolgáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló üzleti tevékenység végzése az adatbázis akár jelentéktelen része vagy a Szolgáltatás útján nyert azonos jellegű adatok és információk felhasználásával (így különösen nagymennyiségű azonos vagy ahhoz hasonló adatmásolás révén történő üzletszerű továbbértékesítés, az adatbázisból nyert adatokkal adatbázis-szolgáltatás végzése vagy a felhasználás céljához szükséges mértéken túli üzletszerű adatszolgáltatás);
  • azt / azokat tilos oly módon használni, amely a Szolgáltató szellemi tulajdonát, jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti.
 3. Egy adott IP-cím esetében egy adott órában, adott lekérdezés-típusonként (1. gazdasági társaságra, vagy más jogalanyra vonatkozó adatok letöltése, 2. gazdasági elemzés elvégzése) legfeljebb 50-50 (ötven-ötven) darab, de naptári hetenként (hétfőn 00:00 órától vasárnap 24:00 óráig) mindösszesen legfeljebb 500-500 (ötszáz-ötszáz) darab lekérdezés engedélyezett. Lekérdezésnek minősülnek az alábbiak:
  • egy adott gazdasági társaságra, vagy más, az adatbázisban elérhető jogalanyra vonatkozó adatok letöltése;
  • egy meghatározott paraméterekkel történő gazdasági elemzés elvégzése.
 4. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását korlátozni, szüneteltetni, amennyiben azt tapasztalja, hogy a Felhasználási Feltételekben, a felhasználásra vonatkozó jogszabályban rögzített szabályok megszegésével, kijátszásával, rendeltetésellenesen, jogszerűtlenül veszik igénybe a Szolgáltatást (pl.: adatok automatizált letöltése).
 5. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásból származó adatok jogszerű felhasználásáért kizárólagosan felel, e tekintetben a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.
 6. A Honlapon található mindennemű logó, megjelölés, grafikai és arculati elem (a továbbiakban együttesen: Megjelölés / Megjelölések) jogi oltalom alatt áll. A Szolgáltató kifejezetten megtiltja a Megjelölések másolását, tükrözését, felhasználását.
 7. A Honlapon megjelent valamennyi hír, cikk, tanulmány és egyéb publikáció (a továbbiakban együttesen: Publikáció) forrásmegjelölés mellett – ellenkező kikötés hiányában – szabadon felhasználható azzal, hogy a felhasználás nem történhet visszaélésszerűen és nem sértheti vagy veszélyeztetheti a Szolgáltató, vagy a Publikáció szerzőjének jogait és érdekeit.

IV. Felelősség

 1. A Szolgáltató szavatolja, hogy
  • a Szolgáltatás igénybevételének a lehetőségét jogszerűen biztosítja a Felhasználó részére, aki jogosult a Szolgáltatást a Felhasználási Feltételek és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint igénybe venni;
  • a Szolgáltatás kapcsán nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a Felhasználónak a Felhasználási Feltételek szerinti jogszerzését korlátozná, akadályozná vagy kizárná.
 2. A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében biztosított adatbázist közhiteles, hivatalos, illetve egyéb forrásból (a továbbiakban együttesen: Forrás) származó adatokból állítja össze, amely adatok helyességéért, pontosságáért, teljességéért, valóságáért és valódiságáért a Szolgáltató teljes mértékben kizárja mindenfajta felelősségét, tekintettel arra, hogy a Szolgáltatónak az adatok vonatkozásában semmiféle ellenőrzési lehetősége nincs. A Szolgáltató az adatok tekintetében kizárólag azért vállal felelősséget, hogy az adatok teljes mértékben megegyeznek a Forrásban megjelent adatokkal.
 3. A Szolgáltató teljes mértékben kizárja a felelősségét a Szolgáltatás jogszerűtlen, Felhasználási Feltételekbe ütköző, rendeltetésellenes, szakszerűtlen igénybevételéből eredő kárért.
 4. Figyelemmel a Szolgáltatás ingyenes jellegére, a Szolgáltató a Szolgáltatással összefüggésben mindenfajta felelősségét teljes mértékben kizárja.
 5. A Szolgáltató felelősségének fenti korlátozása nem mentesíti a Szolgáltatót a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító magatartásért való felelősség alól.
 6. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételére, használatára vonatkozó bármely szabályt megszegi, és emiatt a Szolgáltatónak kára keletkezik, köteles a kárt teljes mértékben megtéríteni.
 7. A Felhasználó a felelősség korlátozására, illetve kizárására vonatkozó rendelkezéseket – különösen a Szolgáltatás nyújtásának ingyenességére tekintettel – kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
 8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 9. A Szolgáltató az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 01-09-367756, adószám: 12012187-2-41., a továbbiakban: OPTEN Kft.) kötött megállapodás alapján, az OPTEN Kft. által nyújtott szolgáltatás továbbszolgáltatásával nyújtja a Szolgáltatást azzal, hogy a jogviszony minden esetben a Felhasználó és a Szolgáltató között jön létre.

V. A Felhasználási Feltételek elfogadása

 1. A Honlap látogatásának, illetve a Szolgáltatás igénybevételének megkezdése a Felhasználó részéről a Felhasználási Feltételek elfogadására irányuló ráutaló magatartásnak mint jognyilatkozatnak minősül, amelyet követően a Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételekben foglalt rendelkezések maradéktalan betartására, amelyért felelősséggel tartozik.
 2. A Szolgáltató jogosult a Felhasználási Feltételeket egyoldalúan módosítani (a továbbiakban: Módosítás) azzal, hogy a Módosításról szóló tájékoztatást a Szolgáltatás kezdőoldalán közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó a Módosítást követően tovább látogatja a Honlapot, illetve igénybe veszi a Szolgáltatást, az a Módosítás elfogadását kifejező jognyilatkozatnak minősül.

VI. Ügyfélszolgálat

 1. A felhasználói igények magas színvonalon történő kiszolgálása érdekében a Szolgáltató – az OPTEN Kft. közreműködésével – munkanapokon 08:00 órától 16:00 óráig elektronikus ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) működtet.
 2. Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
  E-mail:                info@nemzeticegtar.hu

VII. Irányadó jog, jogviták rendezése

 1. A Felhasználási Feltételekre Magyarország jogszabályai az irányadóak. A Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 2. A Felhasználó, valamint a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételéből, vagy a Felhasználási Feltételekből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Arra az esetre, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a felek a jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

BCE Nemzeti Cégtár Nonprofit Zrt.

Kormányzati igazgatási szünet

2022. december 22. és 2023. január 6-a között a 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően (kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról) adatforrásaink egy részénél kormányzati igazgatási szünet lesz, ezért az állami adatszolgáltatások akadozhatnak. Ez hatással lehet a szolgáltatásainkban az adatok frissítésére.