GY.I.K.

NEMZETI CÉGTÁRRAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Mi tartozik bele az egy adott cégnél megjelenített negatív információk körébe?
A megjelenített negatív információkat 3 csoportoba soroljuk: Hatályos, Lezárt és Egyszeri.

A hatályos negatív információk esetében olyan eseményekről beszélünk, melyek az adott időpillanatban is folyamatban vannak, ezek a következők lehetnek:

 • Felszámolási eljárás
 • Csődeljárás
 • Az OPTEN Kft. által üzemeltetett Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszerben fennálló követelésként nyilvántartott követelések, ahol fennálló követelés az OPTEN Kft. Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeiben ilyenként meghatározott követelés
 • Jelentős összegű adóhiány
 • 180 napon túli, 100 millió Ft-ot meghaladó adótartozás
 • Törölt adószám
 • Végrehajtási eljárás
 • Végrehajtási eljárás (NAV)
 • Törölt adószám (NAV)
 • Kényszertörlési eljárás
 • A cég megszűnt
 • Végelszámolás
 • Hivatalbóli törlés
 • Áfa bevallást be nem nyújtó adózó
 • Büntetőjogi intézkedés
 • Biztosítási intézkedés
 • Vagyoni részesedés lefoglalása
 • Nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózó

A lezárt negatív információk esetében olyan eseményekről beszélünk, melyek már nincsenek folyamatban, de az üzleti döntéshozatal során lényegesek, ezek a következők lehetnek:

 • Felszámolási eljárás
 • Csődeljárás
 • Végrehajtási eljárás
 • Jelentős összegű adóhiány
 • 180 napon túli, 100 millió Ft-ot meghaladó adótartozás
 • Felfüggesztett adószám
 • Törölt adószám
 • Kényszertörlési eljárás
 • A cég megszűnt
 • Végelszámolás
 • Hivatalbóli törlés
 • Áfa bevallást be nem nyújtó adózó
 • Büntetőjogi intézkedés
 • Biztosítási intézkedés
 • Vagyoni részesedés lefoglalása

Az egyszeri negatív információk esetében olyan eseményekről beszélünk, melyeknek nincsen hatályossága, egy időpillanatban meghatározottak, ezek a következők lehetnek:

 • Munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést elkövető foglalkoztató
 • Gazdasági Versenyhivatal elmarasztaló döntés
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elmarasztaló határozat
 • Be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató
 • Súlyos jogsértést elkövető webáruházat üzemeltető vállalkozás

Mi tartozik bele az egy adott cégnél megjelenített pozitív információk körébe?
A megjelenített pozitív információkat 3 csoportoba soroljuk: Közbeszerzést nyert, EU pályázatot nyert és Egyéb.

A Közbeszerzést nyert kategóriában megjelenítjük a cég által önnálóan elnyert közbeszerzések számát, illetve amennyiben nem nyert egyet sem, úgy a “Nem” szó jelenik meg.

Az EU pályázatot nyert kategóriában megjelenítjük a cég által elnyert EU pályázatok számát, illetve amennyiben nem nyert egyet sem, úgy a “Nem” szó jelenik meg.

Az egyéb pozitív információ kategóriába a következők tartoznak:

 • Köztartozásmentes adózó
 • Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság pozitív listáján való szereplés
 • Kiemelt adózó
 • Engedélyezett gazdálkodó (cég)
 • Megbízható adózó

Mit jelent egy adott cégnél a “Magas kockázatú kapcsolódó vállalkozások aránya” mutató?
A céghez kapcsolódó kiemelten magas kockázatú működő, illetve az elmúlt 2 évben csődeljárással vagy felszámolási eljárással megszűnt kapcsolódó vállalkozások számát elosztjuk a cég összes kapcsolódó vállalkozásának számával.
Kapcsolódó vállalkozásnak számítanak az olyan cégek, melyek az elmúlt 2 évben valamikor vagy jelenleg is hatályos tulajdoni vagy cégjegyzésre jogosulti szálon keresztül jelenleg is hatályosan kapcsolódnak vagy az elmúlt 2 évben valamikor hatályosan kapcsolódtak a vizsgált céghez.
A cégek kockázatosságának meghatározását egy több száz objektív mérőszámon alapuló prediktív modell végzi, így ez az érték statisztikai módszertan eredménye, nem szubjektív vélemény.

Milyen gyakran frissül az online céginformáció?
Csőd-, felszámolási és kényszertörlési eljárások tekintetében naponta többször, a Cégközlönyben közzétett adatokkal pedig hetente többször frissítjük rendszereinket a közzétételt követően maximum három munkanapon belül. Emiatt elképzelhető, hogy egy cég adatai vagy a hozzá kapcsolódó “Üzletkötési javaslat” rovatban szereplő információk egy megtekintéskor már eltérőek lesznek egy korábbi megtekintéshez képest.

Miért nyilvános a cégekhez kapcsolódó magánszemélyek neve, anyja neve és lakcíme a Nemzeti Cégtárban?
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (továbbiakban: Ctv.) alapján:

10. § (1) A cégnyilvántartás a cégjegyzékből, valamint a cégjegyzékben szereplő adat igazolására szolgáló mellékletekből, illetve egyéb olyan okiratokból áll, amelyeknek benyújtására a céget – közérdekből, illetve a forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából – törvény kötelezi (a továbbiakban együtt: cégiratok).

(2) A cégjegyzék fennálló, illetve törölt adatai, valamint a cégiratok – ideértve az elektronikus úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá átalakított cégiratokat is – teljes körűen nyilvánosak.

24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza

h) a cég képviseletére jogosultak nevét, adóazonosító számát, természetes személy esetén lakóhelyét, születési idejét, anyja születési nevét, jogi személy esetén székhelyét és cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát, valamint a képviseletre jogosultak tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját, továbbá azt a tényt, ha a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája benyújtásra került,

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján:

3. § E törvény alkalmazása során:

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

A fent hivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján megállapítható, hogy egy cég tulajdonosának, cégjegyzésre jogosult tagjának lakcímére, valamint anyja nevére vonatkozó – adatok (a továbbiakban: Adatok) a cégjegyzék részét képezik, így azok teljes körűen nyilvánosak, továbbá, hogy azok megismerhetőségét a Ctv. rögzíti, így azok az Infotv. alapján közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

INTERAKTÍV STATISZTIKÁKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Miért nem jelennek meg az adatok, illetve a grafikon bizonyos pénzügyi adatok lekérdezésénél?
A cégek pénzügyi beszámolóinak leadási határideje a tárgyidőszakot követő év május 31., így egy adott év pénzügyi adatai (az átfutási időt is beleszámítva) csak a következő év III. – IV. negyedévében lesznek elérhetőek rendszerünkben. Ennek következtében, ha az időszak-választónál olyan időszakot adott meg, amelynek pénzügyi adataival még nem rendelkezünk, nem lesznek megjeleníthető adatok vagy grafikon, csak egy figyelmeztető szöveg.

Mit jelentenek az “Összes cég” oszlop értékei az adattáblában?
Az Ön által kiválasztott időszakban, bontásban és feltételekkel működő cégek számát. Mivel cégek folyamatosan szűnnek meg és alakulnak, ezért lehetséges, hogy egy másféle időbeli bontásban, de egyébként ugyanazokkal a beállításokkal futtatott keresés más értékeket fog kihozni a működő cégek darabszámára. Például, ha egy cég februárban megszűnik, akkor az éves számokban szerepelni fog, hiszen működött még egy ideig az adott évben, viszont a II., III. és IV. negyedéves vagy a március-decemberi statisztikákban már nem.

Mit jelent, hogy valamely cég Felszámolási / Végelszámolási / Kényszertörlési / Hivatalbóli törlési eljárással megszűnt?
Ebben az esetben a cég megszűnése előtt folyamatban lévő utolsó eljárást vesszük figyelembe. Elképzelhető tehát, hogy egy cég végelszámolási eljárás alatt áll, de időközben a végelszámolás bizonyos okokból felszámolássá fordul át, és így is szűnik meg. Ekkor a cég a Felszámolási eljárással megszűnt statisztikában fog szerepelni, nem a Végelszámolási eljárással megszűntek között.

Kormányzati igazgatási szünet

2022. december 22. és 2023. január 6-a között a 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendeletnek megfelelően (kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról) adatforrásaink egy részénél kormányzati igazgatási szünet lesz, ezért az állami adatszolgáltatások akadozhatnak. Ez hatással lehet a szolgáltatásainkban az adatok frissítésére.